Menu Close

Välkommen att nominera ny ledamot till styrgruppen/Nominate to SBDI’s steering group

Nu kan du nominera en lämplig person att ingå i SBDI:s styrgrupp. Styrgruppen ska ha en bred sammansättning och kompetens och ska verka för en optimal utveckling, drift och förvaltning av SBDI som en nationell forskningsinfrastruktur.

Now you can nominate a suitable person to be part of SBDI’s steering group. The steering group must have a broad composition and competence and must work for optimal development, operation and management of SBDI as a national research infrastructure.

Styrgruppens uppdrag

Styrgruppen är det högsta beslutande organet inom SBDI. Den har i uppgift att – i samråd med parterna inom konsortiet – verka för en optimal utveckling, drift och förvaltning av SBDI som en nationell forskningsinfrastruktur. Det innebär t.ex. att styrgruppen i samband med ansökan till Vetenskapsrådet beslutar om SBDIs strategi och budgetram och därefter årligen fastställer verksamhetsplan, budget och verksamhetsberättelse. Styrgruppen är också ett viktigt bollplank för föreståndaren och kansliet och bidrar på olika sätt med sina kunskaper och erfarenheter. Styrgruppen rapporterar till överintendenten på Naturhistoriska riksmuseet som är värdorganisation för SBDI. Styrgruppen sammanträder i regel 4-5 gånger per år. 

Styrgruppens sammansättning

Styrgruppen ska ha en bred sammansättning med kompetens som täcker in såväl ledning av forskningsinfrastruktur som kvalificerad forskning inom området. Av nuvarande sex ledamöter är fyra verksamma i Sverige och två utomlands. Det ger styrgruppen möjlighet att anlägga både ett nationellt och ett internationellt perspektiv och på så vis ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen av SBDI. Ledamöterna representerar sig själva i styrgruppen (i motsats till att representera sin arbetsgivare) och utses på grundval av kompetens och erfarenhet. Mandatperioden för ledamöter är fyra år, med möjlighet till omval för ytterligare en period.

Process för att utse en ny ledamot i styrgruppen

Formellt utses ledamöter i styrgruppen av värdorganisation, efter samråd med de andra parterna i konsortiet. Beredning av nominerade personer görs av styrgruppen, i dialog med värdorganisationen. För att säkerställa att vi får en bredd av nomineringar annonserar vi på hemsidan och informerar inom konsortiet. 

Önskad profil för ny ledamot

Eftersom SBDI (liksom många andra infrastrukturer) står inför ett läge där finansieringsstrategin blir en stor fråga under kommande år så söker vi en ledamot som kan bidra särskilt till detta. Vi tror att en lämplig kandidat har djup kunskap om, och ett brett nätverk inom, det svenska forskningssystemet. Hen bör också ha en god förståelse för forskningsfinansiering och inte minst, vara intresserad av att bidra med sin tid och engagemang. Den nuvarande styrgruppen präglas av gott samarbete och en konstruktiv vilja att lösa problem.  

Så nominerar du

Du kan nominera dig själv eller någon som du tror är lämplig för uppdraget. Nomineringen ska innehålla:

  • Namn och e-post till den nominerade
  • En kort motivering till varför du nominerar personen och varför den lämplig, t.ex. vad hen arbetar med och/eller har arbetat med tidigare, om personen har haft liknande uppdrag osv.
  • Namn och e-post till den som nominerar (om det inte är en självnominering). Det är inte ett krav men det underlättar om vi behöver be om kompletterande information.
  • Uppge också om du har frågat den som nomineras om hen är intresserad. Det är inget krav men underlättar för oss att veta om vi tar kontakt.

Nomineringar skickas på mail till director@biodiversitydata.se senast den 30 augusti 2023. Vänligen skriv på engelska.

Frågor om styrgruppen och processen skickas till ordförande Anna Wetterbom anna@wetterbom.se.